by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact

Ordin nr. 5/2007

pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 16 mai 2007)
 
    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5), (51), (6) si (7) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
   potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 24 aprilie 2007, prin care s-au adoptat Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta,
   presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:
   Art. 1. - Se pun in aplicare Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Directia generala stabilitate financiara si actuariat din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
   Angela Toncescu
   Bucuresti, 2 mai 2007.
   Nr. 5.
  
ANEXA -  NORME privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta
 
I. Definitii
   Art. 1. - In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   1. suma la risc reprezinta diferenta dintre indemnizatia de asigurare si rezerva matematica, calculata pentru contractele de asigurare care acopera riscul de deces;
   2. suma la risc bruta reprezinta suma la risc calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   3. suma la risc neta reprezinta suma la risc calculata dupa cedarile in reasigurare;
   4. rezerva tehnica bruta reprezinta rezerva tehnica calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   5. rezerva tehnica neta reprezinta rezerva tehnica calculata dupa cedarile in reasigurare;
   6. rezerva matematica bruta reprezinta rezerva matematica calculata inainte de cedarile in reasigurare;
   7. rezerva matematica neta reprezinta rezerva matematica calculata dupa cedarile in reasigurare.
   II. Determinarea marjei de solvabilitate disponibile
   Art. 2. - (1) Asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata au obligatia sa detina permanent o marja de solvabilitate disponibila, corespunzatoare activitatii desfasurate de catre acestia, cel putin egala cu marja de solvabilitate minima, calculata in conformitate cu prevederile prezentelor norme.
   (2) Marjei de solvabilitate disponibile ii corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.
   Art. 3. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, in calculul acesteia sunt cuprinse urmatoarele componente:
   a) capitalul social subscris si varsat sau, dupa caz, daca este vorba de societati mutuale, fondul de rezerva liber varsat, la care se adauga toate conturile membrilor sai care intrunesc urmatoarele criterii:
   (i) statutul trebuie sa prevada ca din aceste conturi se pot face plati membrilor doar in situatia in care platile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, in cazul dizolvarii societatii, daca au fost platite toate celelalte datorii;
   (ii) statutul trebuie sa prevada ca pentru orice plati mentionate la pct. (i), efectuate in alte scopuri decat retragerea individuala din societatea mutuala, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor trebuie sa fie informata cu cel putin o luna inainte de efectuarea platii, astfel incat aceasta sa poata interzice, daca este cazul, operatiunea de plata in cadrul acestei perioade;
   b) toate rezervele societatii, altele decat rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;
   c) profitul net rezultat dupa deducerea dividendelor care trebuie platite sau, dupa caz, pierderea inregistrata de asigurator;
   d) rezultatul reportat.
   Marja de solvabilitate disponibila este diminuata cu valoarea actiunilor proprii detinute direct de asigurator.
   (2) In afara componentelor prevazute la alin. (1), in calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si urmatoarele componente, dupa caz:
   a) actiunile preferentiale cumulative si/sau datoriile subordonate in proportie de pana la 50% din cea mai mica valoare obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie sa fie constituite din datorii subordonate cu scadenta fixa si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durata determinata. Trebuie sa existe acorduri in temeiul carora, in caz de faliment sau lichidare a asiguratorului, obligatiile de plata generate de capitalul subordonat imprumutat si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate dupa ce au fost platite obligatiile fata de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plata existente la momentul respectiv. Datoriile subordonate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
   (i) sumele aferente datoriilor subordonate sunt varsate integral;
   (ii) pentru imprumuturile cu scadenta fixa, scadenta initiala este stabilita la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an inainte de scadenta, asiguratorul va supune Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor spre aprobare un plan din care sa rezulte modul in care marja de solvabilitate disponibila va fi mentinuta sau adusa peste nivelul marjei minime la scadenta, exceptand cazul in care valoarea imprumutului care intra in componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusa treptat in decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipata a acestor sume se poate aproba daca asiguratorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibila sa nu scada sub nivelul minim;
   (iii) imprumuturile a caror scadenta nu este fixata trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptand cazurile in care aceste imprumuturi nu mai sunt considerate componenta a marjei de solvabilitate disponibile sau cand, dupa caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor privind rambursarea lor anticipata. In acest ultim caz, asiguratorul trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu cel putin 6 luni inainte de data stabilita pentru rambursare, indicandu-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atat inainte, cat si dupa aceasta rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba rambursarea doar in conditiile in care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a asiguratorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;
   (iv) contractul de imprumut nu poate contine nicio clauza care sa prevada ca, in anumite circumstante, altele decat lichidarea asiguratorului, imprumutul poate fi rambursat inainte de scadenta convenita;
   (v) contractul de imprumut nu poate fi modificat decat cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   b) titlurile de valoare cu durata nedeterminata si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decat cele mentionate la lit. a), pana la un nivel care sa nu poata depasi 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, daca se indeplinesc urmatoarele conditii:
   (i) titlurile nu se pot rambursa fara acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
   (ii) contractul de emisiune ii permite asiguratorului posibilitatea de a amana plata dobanzilor aferente imprumutului;
   (iii) creantele creditorului fata de asigurator ocupa un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;
   (iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie sa prevada capacitatea societatii de a acoperi datoria si dobanda aferenta, astfel incat sa permita asiguratorului sa isi continue activitatea;
   (v) se vor lua in calcul numai sumele varsate integral.
   (3) La cererea asiguratorului, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate aproba, in temeiul unor documente doveditoare, includerea in calculul marjei de solvabilitate disponibile si a urmatoarelor componente, dupa caz:
   a) o suma egala cu 50% din profiturile viitoare ale societatii, dar care sa fie mai mica sau egala cu 25% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare se obtine prin inmultirea profitului anual estimat cu un factor care reprezinta perioada medie ramasa din derularea contractelor de asigurare. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetica a profiturilor obtinute in ultimele 5 exercitii financiare. Aceste prevederi sunt valabile pana la data de 31 decembrie 2009. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor poate accepta includerea unei astfel de sume in calculul marjei de solvabilitate disponibile numai daca:
   (i) i se prezinta un raport actuarial care dovedeste posibilitatea si probabilitatea obtinerii acestor profituri in viitor;
   (ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din rezervele nete ascunse mentionate la lit. c) nu a fost deja luata in considerare la determinarea marjei de solvabilitate;
   b) valoarea reprezentand diferenta dintre rezerva matematica nediminuata sau diminuata partial prin procedeul Zillmer si rezerva matematica diminuata prin acest procedeu cu procentul aferent costurilor de achizitie incluse in prima, daca nu se practica procedeul sau cand, daca se practica, in diminuarea rezervei matematice se utilizeaza un procent mai mic decat cel aferent costurilor de achizitie incluse in prima. Diferenta se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achizitie reportate inregistrate ca active;
   c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, in masura in care aceste rezerve nu au o natura exceptionala;
   d) jumatate din capitalul social nevarsat sau, dupa caz, din fondul de rezerva liber nevarsat, atunci cand capitalul social varsat sau fondul de rezerva liber varsat reprezinta cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezerva liber, pana la un nivel care sa nu depaseasca 50% din valoarea cea mai mica obtinuta prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime.
   III. Determinarea marjei de solvabilitate minime
   Art. 4. - (1) Marja de solvabilitate minima se determina in functie de tipurile de asigurari de viata prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si este egala cu suma valorilor prezentate la alin. (2)-(6).
   (2) Pentru tipurile de asigurari de viata prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat asigurarile legate de fonduri de investitii, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prezentate la lit. a) si b):
   a) produsul dintre 4% din rezervele matematice brute privind activitatea directa si acceptarile din reasigurari si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre rezervele matematice dupa deducerea cedarilor in reasigurare si rezervele matematice brute. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 85%;
   b) produsul dintre 0,3% din suma la risc bruta si raportul, calculat la sfarsitul ultimului exercitiu financiar, dintre suma la risc retinuta ca obligatie a societatii dupa cedarile in reasigurare si suma la risc bruta. Raportul mentionat mai sus nu poate fi mai mic de 50%. Calculul priveste doar politele pentru care suma la risc este pozitiva.
   Pentru asigurarea temporara de deces cu un termen de maximum 3 ani, procentul de 0,3% va fi inlocuit cu 0,1%. Pentru o astfel de asigurare cu un termen mai mare de 3 ani si de maximum 5 ani, procentul in cauza este de 0,15%.
   (3) Pentru asigurarile de viata suplimentare prevazute la lit. A.c) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima se calculeaza in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta.
   (4) Pentru asigurarile permanente de sanatate prevazute la lit. A.d) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu 4% din rezervele matematice, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. a).
   (5) Pentru tipurile de asigurari de viata legate de fonduri de investitii, prevazute la lit. A.a) si b) din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima este egala cu suma valorilor prevazute la lit. a), b), c) si d):
   a) 4% din rezervele tehnice, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul isi asuma riscul de investitii;
   b) 1% din rezervele tehnice, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. a), daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii, dar alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;
   c) 25% din cheltuielile de administrare nete corespunzatoare activitatii in cauza din ultimul exercitiu financiar, daca asiguratorul nu isi asuma riscul de investitii si alocatia pentru acoperirea cheltuielilor de administrare nu este fixata pentru o perioada mai mare de 5 ani;
   d) 0,3% din suma la risc, calculata in conformitate cu alin. (2) lit. b), in masura in care asiguratorul acopera riscul de deces.
   (6) Pentru asiguratorii autorizati sa practice asigurari de viata, care detin o autorizatie pentru practicarea clasei/claselor prevazute la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, marja de solvabilitate minima se calculeaza in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2007.
   IV. Metodologia de calcul al fondului de siguranta
   Art. 5. - (1) O treime din marja de solvabilitate minima prevazuta la art. 4 va constitui fondul de siguranta. Acest fond este compus din elementele prevazute la art. 3 alin. (1) si (2) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la art. 3 alin. (3) lit. c).
   (2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile de viata este echivalentul in lei a 3,2 milioane euro la data raportarii. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.
   (3) Valoarea in euro a fondului de siguranta, prevazuta la alin. (2), va fi revizuita anual in functie de schimbarile in indicele european al preturilor de consum cuprinzand statele membre, publicat de Eurostat.
   (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor solicita agentiilor si/sau sucursalelor infiintate in Romania si apartinand unor societati de asigurare cu sediul central in afara Comunitatii:
   a) marja de solvabilitate disponibila, care va fi compusa din elementele prevazute la art. 3. Marja de solvabilitate minima va fi calculata in conformitate cu prevederile art. 4. In calculul acestei marje se va tine seama numai de operatiunile efectuate de respectiva agentie sau sucursala;
   b) o treime din marja de solvabilitate minima va constitui fondul de siguranta. Valoarea minima a fondului de siguranta este jumatate din valoarea prevazuta la alin. (2) teza intai. Agentiile si sucursalele infiintate in Romania si apartinand unor societati de asigurare cu sediul central in afara Comunitatii trebuie sa depuna o patrime din valoarea minima a fondului de siguranta sub forma unei garantii, care va fi luata in calculul fondului de siguranta. Fondul de siguranta va fi constituit in conformitate cu prevederile alin. (1);
   c) activele care acopera marja de solvabilitate minima trebuie sa fie pastrate in Romania pana la nivelul fondului de siguranta, iar surplusul, in cadrul Comunitatii.
   V. Dispozitii finale
   Art. 6. - (1) Asiguratorul este obligat sa isi determine permanent marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima, precum si fondul de siguranta, pe baza datelor din raportarile financiare, si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme. Asiguratorul trebuie sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o raportare semestriala privind marja de solvabilitate minima, conform modelului prezentat in anexa.
   (2) Asiguratorul care practica cel putin unul dintre tipurile de asigurari prevazute la lit. A.c) si/sau la lit. B pct. 1 si/sau pct. 2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este obligat sa isi calculeze marja de solvabilitate minima in conformitate cu prevederile Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2007, si sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si formularul de raportare prezentat in anexa la normele mentionate mai sus.
   Art. 7. - In conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, societatea de asigurare este obligata sa isi determine si sa comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiara, precum si marja de solvabilitate minima ale acesteia. Informatiile solicitate se transmit insotite de o declaratie a reprezentantului legal al societatii, data pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal pentru infractiunile de inselaciune si fals in declaratii, prin care se atesta ca datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.
   Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 70 si urmatoarele din Legea nr. 503/2004.
   Art. 9. - (1) Prezentele norme intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3.112/2005 pentru punerea in aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 615 din 15 iulie 2005.
   Art. 10. - Prezentele norme transpun art. 27, 28, 29, 30 si 55 din Directiva 2002/83/CE si Notificarea privitoare la ajustarea la nivelul inflatiei a anumitor sume prevazute in directivele referitoare la activitatile de asigurari de viata si de asigurari generale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 194 din 18 august 2006, p. 0038.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata