by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact

Ordin nr. 3111/2003

pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice
(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 03 noiembrie 2003)
OBS: Aceste norme au fost modificate si completate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3124/2005 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.1165 din 22 decembrie 2005)
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    potrivit Hotarârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 15 octombrie 2003, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice,
    presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice, cuprinse în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2001 pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 22 ianuarie 2002.
   Art. 3. - Directia generala reglementari din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Nicolae Eugen Crisan
Bucuresti, 28 octombrie 2003.
Nr. 3.111.
-------------------------------------------------------
ANEXA
 
NORME privind conditiile pentru administrarea fondului asigurarilor de viata, investirea si evaluarea activelor si calculul rezervelor tehnice

   Art. 1. - Administrarea fondului asigurarilor de viata se va face cu respectarea prevederilor cap. V din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale prezentelor norme.
   Art. 2. - La investirea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, aferente asigurarilor de viata, se va tine seama de natura obligatiilor asumate pentru fiecare tip de produs de asigurare de viata, astfel încât sa existe concordanta între durata contractului de asigurare si termenele pentru care se opteaza la investire, precum si dispersia si rentabilitatea investitiilor.
   Art. 3. - Categoriile de active ale asiguratorului, admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, sunt:
   1. titluri de stat emise de administratia publica centrala si obligatiuni emise de autoritatile administratiei publice locale;
   2. creante aferente primelor brute subscrise;
   3. valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titluri de participare la fonduri deschise de investitii;
   4. terenuri si constructii;
   5. disponibilitatile în conturi curente la banci si casierie, depozite bancare negrevate de sarcini;
   6. cheltuieli de achizitie reportate numai în masura în care acestea sunt în concordanta cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnica actuariala;
   7. alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la pct. 4.
   Art. 4. - La evaluarea activelor admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare si la dispersia acestora trebuie respectate urmatoarele conditii:
   1. Titlurile de stat emise de administratia publica centrala, exprimate în lei si în valuta, se evalueaza la costul de tranzactionare, la care se adauga dobânda aferenta, calculata de la momentul achizitiei pâna la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere pâna la 100% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale, exprimate în lei, se evalueaza la costul de tranzactionare la care se adauga dobânda aferenta, calculata de la momentul achizitiei pâna la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere 60% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    În conditiile tranzactionarii pe o piata reglementata, evaluarea titlurilor de stat emise de administratia publica centrala si a obligatiunilor emise de autoritatile administratiei publice locale se va face la pretul de piata stabilit în ultima zi de negociere care preceda momentul raportarii.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, titlurile de stat în valuta se evalueaza la sfârsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), titlurile de stat în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru acea data.
   2. Creantele aferente primelor brute subscrise sunt admise în totalitate la acoperirea rezervei de prime neta de reasigurare, pâna la nivelul acesteia.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari în reasigurare în valuta se evalueaza la sfârsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), creantele aferente primelor brute subscrise pentru asigurarile directe si acceptari în reasigurare în valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru acea data.
   3. Valorile mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si titlurile de participare la fondurile deschise de investitii se evalueaza la pretul de piata la momentul raportarii si sunt admise sa acopere pâna la 50% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
   4. Terenurile si constructiile se evalueaza la cost istoric sau la valoarea reevaluata. Terenurile si constructiile sunt admise sa acopere pâna la 40% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare, cu exceptia terenurilor si constructiilor care reprezinta o singura investitie, acestea fiind admise sa acopere 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Constructiile admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice nete de reasigurare, în baza unei asigurari distincte încheiate cu un alt asigurator sau autoasigurate, cu conditia cedarii riscului în reasigurare, în proportie de cel putin 70%, unor societati de reasigurare de pe piata internationala.
   5. Disponibilitatile în conturi curente la banci si depozitele bancare negrevate de sarcini se evalueaza la valoarea depozitului, inclusiv dobânda aferenta calculata de la momentul achizitiei pâna la momentul raportarii, si sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, cu conditia ca acestea sa fie plasate în minimum 3 banci si sa nu depaseasca 60% într-o singura banca.
    Disponibilitatile în conturi curente la banci, depozitele bancare negrevate de sarcini si casieria sunt admise sa acopere pâna la 90% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
    Pentru raportarile financiare din cursul exercitiului financiar, prevazute de normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, disponibilitatile în valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu bancile si disponibilitatile banesti în valuta constituite în conturi curente si casierie se evalueaza la sfârsitul fiecarei luni la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru acea data. Aceasta evaluare se efectueaza extracontabil.
    La încheierea exercitiului financiar (31 decembrie), disponibilitatile în valuta constituite ca depozit la termen conform contractelor încheiate cu bancile si disponibilitatile banesti în valuta constituite în conturi curente si casierie se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a României pentru aceasta data.
   6. Cheltuielile de achizitie reportate numai în masura în care acestea sunt în concordanta cu calculul rezervei matematice, asa cum reiese din documentatia tehnica actuariala.
   7. Alte active corporale, cu exceptia celor prevazute la art. 3 pct. 4 si sunt admise sa acopere pâna la 10% din totalul rezervelor tehnice nete de reasigurare.
   Art. 5. - Coeficientul de lichiditate reprezinta raportul dintre activele lichide si obligatiile pe termen scurt ale asiguratorului fata de asigurati.
    Activele lichide sunt:
   a) titlurile de stat si obligatiunile emise de autoritatile administratiei publice locale;
   b) depozitele bancare;
   c) disponibilitatile în conturi curente si casierie.
    Evaluarea activelor lichide luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate se efectueaza cu respectarea prevederilor art. 4 pct. 1 si 5.
    Activele lichide grevate de sarcini nu sunt luate în considerare la calculul coeficientului de lichiditate.
    Obligatiile asiguratorului fata de asigurati, pe termen scurt, sunt:
   - 0,5% din sumele asigurate, în cazul asigurarilor de deces;
   - maximum dintre 0,5% din sumele asigurate si 10% din valorile de rascumparare, în cazul asigurarilor care acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare;
   - 10% din valorile de rascumparare, în cazul asigurarilor care nu acopera riscul de deces si la care este garantata o valoare de rascumparare.
    În plus, pentru oricare dintre aceste categorii de asigurari se va mai adauga si rezerva de daune neta de reasigurare, aferenta contractelor de asigurari suplimentare.
    Asiguratorii au obligatia de a avea coeficientul de lichiditate pentru activitatea de asigurari de viata de cel putin 1.
    Asiguratorii sunt obligati sa urmareasca în permanenta evolutia coeficientului de lichiditate pentru activitatea de asigurari de viata, iar în cazul în care, în perioada dintre doua raportari, constata ca acesta este subunitar, vor comunica aceasta situatie în termen de 48 de ore Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
   Art. 6. - Plasamentele investitionale în strainatate se vor efectua cu respectarea stricta a prevederilor art. 18, 26, 27 si 28 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 7. - La stabilirea primelor brute subscrise se vor avea în vedere urmatoarele:
   1. Pentru asigurarile de viata la care durata contractului de asigurare este mai mica sau egala cu 1 an, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente contractului de asigurare.
   2. Pentru asigurarile de viata la care durata contractului de asigurare este mai mare de 1 an, prima bruta subscrisa se va stabili astfel:
   - pentru contractul de asigurari de viata la care se încaseaza prima unica, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primei brute unice aferenta contractului de asigurare;
   - pentru contractul de asigurari de viata la care prima de asigurare datorata de asigurat se încaseaza în rate, prima bruta subscrisa reprezinta valoarea primelor brute încasate si de încasat aferente unui an calendaristic din cadrul contractului de asigurare;
   - în cazul asigurarilor de viata legate de investitii, prima bruta subscrisa reprezinta prima bruta scadenta.
   Art. 8. - 1. Rezerva matematica reprezinta valoarea actuariala a obligatiilor financiare ale asiguratorului dupa deducerea valorii actuariale a obligatiilor financiare ale asiguratului. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract de asigurare de viata.
    Pentru contractele de asigurari de viata la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile obtinute din fructificarea rezervei matematice, asiguratorii vor constitui rezerva pentru beneficii si risturnuri conform obligatiilor asumate.
   2. Pentru formele de asigurare de viata prevazute la pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2, III.4 si III.5 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001, asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, inclusiv rezerve matematice, cu respectarea urmatoarelor principii:
   a) valoarea rezervelor tehnice aferente asigurarilor de viata va fi calculata printr-o evaluare actuariala prospectiva suficient de prudenta, luându-se în calcul toate obligatiile viitoare, asa cum acestea sunt determinate în conditiile politei, pentru fiecare contract existent;
   b) folosirea unei metode retrospective este permisa, daca se poate arata ca rezervele tehnice rezultate nu sunt mai scazute decât cele care ar fi determinate în cazul utilizarii unui calcul prospectiv suficient de prudent sau daca o metoda prospectiva nu poate fi utilizata pentru un anumit produs de asigurari de viata;
   c) calculul actuarial al rezervei matematice se va efectua luându-se în considerare ani întregi de asigurare.
    Între doi ani întregi de asigurare, calculul rezervei matematice se va face prin interpolare liniara dupa formula:
    V(t,n) = [(x-n) V(t) + nV (t+1)] : x,
    în care:
    V(t,n) - rezerva matematica calculata dupa t ani întregi si n zile de asigurare;
   V(t) - rezerva matematica calculata dupa t ani întregi de asigurare;
    x - numarul de zile ale anului de asigurare, luat în calcul (365 sau 366 de zile).
   d) în cazul contractelor în care este garantata o valoare de rascumparare, valoarea rezervelor matematice va fi în orice moment cel putin la fel de mare ca si valoarea garantata în momentul respectiv;
   e) rata dobânzii tehnice garantate va fi aleasa pe baze prudentiale, tinându-se seama de rentabilitatea anticipata a investitiilor. Aceasta poate sa difere în concordanta cu moneda în care contractul este denominat, dar nu poate depasi 60% din rata dobânzii la titlurile de stat emise pe o perioada de cel putin trei ani si în moneda în care contractul de asigurari de viata este denominat.
    Aceasta prevedere va fi aplicata tuturor contractelor de asigurare de viata ce se vor încheia începând cu data de 1 ianuarie 2004;
   f) se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate sau certificate de Institutul National de Statistica;
   g) rezerva de prime se calculeaza în conformitate cu metodologia descrisa la art. 10 lit. a).
   Art. 9. - Asiguratorii vor pune la dispozitie detinatorilor politelor de asigurari de viata, la cerere, valorile sumelor de rascumparare, inclusiv valorile aferente rezervelor pentru beneficii si risturnuri.
   Art. 10. - Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.1 lit. c) din Normele nr. 3/2001 asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:
   a) Rezerva de prime se calculeaza lunar, prin însumarea cotelor-parti din primele brute subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor brute subscrise si aceasta rezerva sa reflecte primele brute alocate partii din riscurile expirate la data calcularii. Aceasta rezerva se calculeaza separat pentru fiecare contract de asigurare.
    Determinarea valorii rezervei de prime Rp, aferenta unui contract de asigurari de viata, se face utilizându-se relatia:
    Rp = (X:Y) x Pbs,
    în care:
    X - numarul de zile corespunzator perioadei neexpirate aferente primei brute subscrise;
    Y - numarul de zile corespunzator perioadei aferente primei brute subscrise;
    Pbs - prima bruta subscrisa.
    Valoarea totala a rezervei de prima Rpt, aferenta tuturor contractelor de asigurari de viata, se face utilizându-se relatia:                                              ___n
                                                        
                                               Rpt = /___ Rpi,
                                                         i=1
 
    în care:
    n - numarul de contracte în vigoare.
   b) Rezerva de daune se constituie si se actualizeaza lunar, în baza estimarilor pentru avizarile de daune primite de asigurator, astfel încât fondul creat sa fie suficient pentru acoperirea platii acestor daune.
    Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculeaza pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea evenimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.
    Rezerva de daune care trebuie constituita va fi obtinuta prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.
    Asiguratorii au obligatia de a întocmi si de a mentine o evidenta distincta a daunelor avizate, care sa permita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sa controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune.
   c) Rezerva de daune neavizate se constituie si se ajusteaza cel putin la încheierea exercitiului financiar, daca reglementarile interne ale asiguratorului nu prevad altfel, în baza estimarilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.
   d) Rezerva pentru riscuri neexpirate se calculeaza pe baza estimarii daunelor ce vor aparea dupa închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constata ca daunele estimate în viitor depasesc rezervele de prime constituite si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculata în conformitate cu lit. a) nu va fi suficienta pentru acoperirea daunelor ce vor aparea în perioadele urmatoare.
    Determinarea valorii rezervei pentru riscuri neexpirate Rn se face utilizându-se relatia:
    Rn = Dest - Rpt,
    în care:
    Dest - valoarea daunelor estimate care vor aparea în perioadele viitoare;
    Rpt - valoarea totala a rezervei de prime.
   Art. 11. - Pentru formele de asigurare prevazute la pct. III.3 din Normele nr. 3/2001, asiguratorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurari, cu respectarea urmatoarelor principii:
   a) Pentru asigurarile de viata legate de investitii, rezerva matematica se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferata asiguratului. Activele care acopera aceasta rezerva matematica nu fac obiectul art. 4.
   b) În cazul în care asigurarile de viata legate de investitii ofera o rata garantata a dobânzii tehnice sau alte tipuri de garantii (beneficii), se vor constitui suplimentar rezerve tehnice similare celor mentionate la art. 8 si 10.
   c) Se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate sau certificate de Institutul National de Statistica.
   Art. 12. - Asiguratorii au obligatia de a acoperi rezervele tehnice aferente activitatii de asigurari de viata cu active echivalente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
   Art. 13. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurarilor de viata plasamentele în banci sau în alte societati de investitii care nu mai deruleaza operatiuni curente în legatura cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice forma si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fata de terti.
   Art. 14. - Categoriile de active mentionate la art. 3 sunt admise sa acopere rezervele tehnice nete de reasigurare, numai în situatia în care acestea nu sunt grevate de sarcini.
   Art. 15. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctioneaza în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata