by Media XPRIMM
XPRIMM TV
CAMPANIE SUSTINUTA DE:
      Suport Online Contact

Ordin nr. 23/2009

pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor, precum ÅŸi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

(Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 23/12/2009).
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 241 ÅŸi ale art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ÅŸi supravegherea asigurărilor, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ale prevederilor art. 10 ÅŸi 401 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările ÅŸi reasigurările din România, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 decembrie 2009, prin care s-au adoptat Normele privind informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor, precum ÅŸi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare,
preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:
Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor, precum ÅŸi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preÅŸedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.111/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.243 din 23 decembrie 2004.
Art. 3. - Asigurătorii, intermediarii în asigurări, precum ÅŸi direcÅ£iile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu
BucureÅŸti, 15 decembrie 2009.
Nr. 23.


ANEXÄ‚
NORME privind informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor, precum ÅŸi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc informaÅ£iile pe care asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze persoanelor fizice, denumite în continuare clienÅ£i, în calitatea lor de asigurat, potenÅ£ial asigurat, contractant sau potenÅ£ial contractant al asigurării, precum ÅŸi alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare.
(2) ClienÅ£ii au dreptul de a fi informaÅ£i în mod corect, încă din faza precontractuală, asupra tuturor condiÅ£iilor contractului de asigurare.
(3) InformaÅ£iile trebuie furnizate potenÅ£ialului client pe hârtie ori pe alt suport durabil, anterior încheierii contractului de asigurare prin intermediul unui document distinct sau a mai multor documente. Aceste documente pot fi transmise potenÅ£ialului client inclusiv prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanţă, într-o modalitate care să confirme că aceÅŸtia au luat cunoÅŸtinţă despre conÅ£inutul acestor documente.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3), contractul de asigurare ÅŸi condiÅ£iile de asigurare vor fi redactate în scris, vizibil ÅŸi uÅŸor de citit, cu o mărime a fontului utilizat de minimum 10, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în cel puÅ£in două exemplare, fiind remis câte un exemplar original fiecărei părÅ£i. Culoarea de fond a hârtiei pe care sunt redactate documentele prevăzute la alin. 3), contractul ÅŸi condiÅ£iile de asigurare trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.
(5) Pentru contractele încheiate la distanţă, prevederile alin. (4) se aplică în cazurile în care clientul a solicitat comunicarea condiÅ£iilor ÅŸi prevederilor contractuale în scris, pe hârtie sau pe orice suport durabil disponibil ÅŸi accesibil clientului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaÅ£ii rezultate din semnarea unui contract la distanţă sau din acceptarea unei oferte de asigurare la distanţă.
(6) La solicitarea clienÅ£ilor, asigurătorii ÅŸi intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor un exemplar al proiectului de contract ÅŸi al condiÅ£iilor de asigurare.

CAPITOLUL I
Informaţiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clienţilor

Art. 2. - (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asigurătorii trebuie să le furnizeze clienţilor.
(2) InformaÅ£iile trebuie furnizate în limba română, în condiÅ£iile prevăzute la art. 1.
(3) InformaÅ£iile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clienÅ£ii solicită în scris acest lucru.
(4) InformaÅ£iile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă ÅŸi exactă.
Art. 3. - Înainte de încheierea unui contract de asigurare asigurătorii sunt obligaÅ£i să remită clienÅ£ilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel puÅ£in următoarele informaÅ£ii:
1. informaţii despre asigurător:
a) denumirea asigurătorului şi forma juridică;
b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor, reasigurătorilor ÅŸi intermediarilor în asigurări ÅŸi/sau în reasigurări;
c) adresa sediului social ÅŸi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenÅ£iei la care se încheie contractul de asigurare, precum ÅŸi numărul de telefon;
2. informaţii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaÅ£iei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii ÅŸi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
e) informaÅ£ii privind orice drepturi pe care le pot avea părÅ£ile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
f) modalitatea prin care se plătesc primele şi termenele de plată a primelor de asigurare;
g) modalităţile şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
h) informaţii despre perioada de graţie;
i) procedurile de soluÅ£ionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului, respectiv informaÅ£ii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaÅ£iilor formulate de asiguraÅ£i sau de beneficiarii contractelor de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
j) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare;
k) legea aplicabilă contractului de asigurare.
l) existenţa Fondului de garantare.

CAPITOLUL II
Informaţiile pe care asigurătorii care practică asigurări
de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau
asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale
trebuie să le furnizeze clienţilor

Art. 4. - (1) Prezentul capitol stabileşte informaţiile pe care asigurătorii care practică asigurări de viaţă şi/sau asigurări de accidente şi boală şi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale trebuie să le furnizeze clienţilor.
(2) InformaÅ£iile vor fi puse la dispoziÅ£ia clienÅ£ilor înainte de încheierea contractului de asigurare ÅŸi/sau în timpul derulării unui contract de asigurare ÅŸi trebuie furnizate în limba română, în condiÅ£iile prevăzute la art. 1.
(3) InformaÅ£iile pot fi transmise într-o altă limbă în cazul în care clienÅ£ii solicită în scris acest lucru.
(4) InformaÅ£iile trebuie să fie redactate într-o formă clară, accesibilă ÅŸi exactă.
(5) Furnizarea acestor informaÅ£ii este obligatorie ÅŸi pentru intermediarii în asigurări, persoane fizice sau juridice, care intermediază astfel de contracte de asigurare.
Art. 5. - Înainte de încheierea unui contract de asigurare de viaţă, asigurătorii sunt obligaÅ£i să remită clienÅ£ilor documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), care trebuie să cuprindă cel puÅ£in următoarele informaÅ£ii:
1. informaţii despre asigurător:
a) denumirea asigurătorului şi forma juridică;
b) numărul de ordine din Registrul asigurătorilor ÅŸi reasigurătorilor ÅŸi intermediarilor în asigurări ÅŸi/sau în reasigurări;
c) adresa sediului social ÅŸi, dacă este cazul, adresa sucursalei sau agenÅ£iei la care se încheie contractul de asigurare, precum ÅŸi numărul de telefon;
2. informaţii despre contractul de asigurare:
a) definirea fiecărui eveniment asigurat, a indemnizaÅ£iei de asigurare în cazul producerii evenimentului asigurat, a fiecărui beneficiu ÅŸi a clauzelor opÅ£ionale/suplimentare;
b) excluderile din asigurare;
c) momentul începerii ÅŸi cel al încetării contractului de asigurare;
d) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a contractului de asigurare;
e) modalitatea prin care se plătesc primele, durata şi termenele de plată a primelor de asigurare;
f) modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
g) informaÅ£ii despre primele aferente fiecărui beneficiu, atât cele principale, cât ÅŸi cele suplimentare, după caz;
h) informaţii despre perioada de graţie;
i) modalităţile de calcul ÅŸi de distribuÅ£ie a bonusurilor ÅŸi a sumelor reprezentând participarea la profit, dacă este cazul;
j) indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor asigurate reduse, precum ÅŸi a nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare din cadrul perioadei de asigurare acoperite prin contractul de asigurare;
k) informaÅ£ii despre situaÅ£iile în care valoarea de răscumpărare a poliÅ£ei este 0;
l) informaţii despre natura activelor, definirea unităţilor de care sunt legate beneficiile pentru asigurările de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii;
m) o simulare a evoluÅ£iei valorii contului contractantului, precum ÅŸi a valorii de răscumpărare totale la sfârÅŸitul fiecărui an de asigurare din cadrul perioadei acoperite prin contractul de asigurare pentru asigurările de viaţă ÅŸi anuităţi care sunt legate de fonduri de investiÅ£ii; această simulare se va face menÅ£inându-se constantă valoarea unităţii pe toată durata derulării contractului de asigurare;
n) procedurile de soluÅ£ionare a eventualelor litigii rezultate din executarea contractului de asigurare, respectiv informaÅ£ii despre modalităţile de rezolvare pe cale amiabilă a reclamaÅ£iilor formulate de asiguraÅ£i sau de beneficiarii cuprinÅŸi în contractele de asigurare, după caz, acestea neconstituind o restrângere a dreptului clientului de a recurge la procedurile judiciare legale;
o) informaţii generale privind deducerile prevăzute de legislaţia fiscală care se aplică contractelor de asigurare;
p) legea aplicabilă contractului de asigurare;
q) existenţa Fondului de garantare.
Art. 6. - În timpul derulării unui contract de asigurare de viaţă ÅŸi/sau asigurări de accidente ÅŸi boală ÅŸi/sau asigurări de sănătate din categoria asigurărilor generale, asigurătorii sunt obligaÅ£i să furnizeze asiguraÅ£ilor sau contractanÅ£ilor asigurării, în plus faţă de informaÅ£iile prevăzute la art. 5, ÅŸi următoarele informaÅ£ii:
1. orice modificare a denumirii asigurătorului, a formei sale juridice, a adresei sediului social ÅŸi, acolo unde este cazul, a denumirii sucursalei sau agenÅ£iei unde s-a încheiat contractul;
2. în cazul modificării condiÅ£iilor contractului de asigurare sau al modificării legii aplicabile acestuia, informaÅ£iile enumerate la art. 3 pct. 2 ÅŸi la art. 5 pct. 2;
3. la fiecare aniversare a contractului de asigurare, informaÅ£ii despre situaÅ£ia bonusurilor ÅŸi a sumelor reprezentând participarea la profit.

CAPITOLUL III
InformaÅ£iile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor

Art. 7. - (1) Prezentul capitol stabileÅŸte informaÅ£iile pe care intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienÅ£ilor înainte de a încheia un contract de asigurare ÅŸi, după caz, la modificarea sau reînnoirea contractului de asigurare, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare ÅŸi supravegherea asigurărilor, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.
(2) Intermediarii în asigurări sunt persoanele fizice ÅŸi juridice definite potrivit art. 2 litera C "DefiniÅ£ii pentru intermediari" din Legea nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, respectiv brokerii de asigurare, asistenÅ£ii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări, agenÅ£ii de asigurare, subagenÅ£ii ÅŸi agenÅ£ii de asigurare subordonaÅ£i.
Art. 8. - (1) Intermediarii în asigurări sunt obligaÅ£i să furnizeze clienÅ£ilor informaÅ£iile prevăzute la cap. I ÅŸi II, după caz.
(2) Intermediarii în asigurări vor furniza clienÅ£ilor ÅŸi următoarele informaÅ£ii suplimentare obligatorii, referitoare la:
1. brokerii de asigurare, asistenÅ£ii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări:
a) faptul că sunt, după caz, înregistraÅ£i sau autorizaÅ£i de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu normele emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ÅŸi numărul de înregistrare din Registrul brokerilor de asigurare, Registrul personalului propriu al brokerilor de asigurare ÅŸi/sau reasigurare sau Jurnalul asistenÅ£ilor în brokeraj ÅŸi mijloacele de verificare a acestei informaÅ£ii;
b) denumirea şi sediul social, după caz;
c) faptul că în conformitate cu art. 35 alin. (10) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, sub condiÅ£ia împuternicirii primite din partea asigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda prevăzută în contractul de asigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ÅŸi să emită documentele de asigurare în numele asigurătorului;
d) dacă informaÅ£iile despre contractul de asigurare propus clientului sunt furnizate în baza studiului condiÅ£iilor unui număr suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, care îi dau posibilitatea să facă o recomandare fundamentată ÅŸi profesională, în concordanţă cu cerinÅ£ele formulate de clienÅ£i în mandatul de brokeraj;
e) procedurile de soluÅ£ionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienÅ£i ÅŸi brokerii de asigurare, asistenÅ£ii în brokeraj, brokerii în asigurări/reasigurări;
2. agenţii de asigurare, subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi:
a) faptul că pot, după caz, să desfăşoare activitate ca agenÅ£i de asigurare ÅŸi agenÅ£ii de asigurare subordonaÅ£i, întrucât deÅ£in o autorizaÅ£ie valabilă, scrisă, din partea unui asigurător, respectiv un contract de agent, pentru a acÅ£iona în numele acestuia;
b) numărul de înregistrare din Registrul agenÅ£ilor de asigurare, agenÅ£ilor de asigurare subordonaÅ£i ÅŸi al subagenÅ£ilor ÅŸi modalităţile de verificare a acestei informaÅ£ii, precum ÅŸi codul unic;
c) clasele de asigurări pentru care intermediază contracte de asigurare, în conformitate cu art. 34 alin. (8) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare;
d) denumirea asigurătorilor pentru care sunt autorizaţi să intermedieze fiecare clasă de asigurare prin contractul de agent;
e) orice interes de participare sau orice participaÅ£ie, după caz, pe care o societate de asigurare ori o societate-mamă a unei anumite societăţi de asigurare le deÅ£ine în drepturile de vot sau în capitalul agentului de asigurare persoană juridică;
f) procedurile de soluţionare pe cale amiabilă a eventualelor litigii dintre clienţi şi agenţii de asigurare, subagenţii şi agenţii de asigurare subordonaţi.
(3) Intermediarii în asigurări trebuie să informeze clienÅ£ii asupra dreptului acestora de a solicita ÅŸi alte informaÅ£ii referitoare la contractul de asigurare.
Art. 9. - Toate informaÅ£iile prevăzute în prezentele norme trebuie furnizate clienÅ£ilor:
a) în scris în condiÅ£iile prevăzute la art. 1 sau pe orice alt suport durabil, conform definiÅ£iei de la art. 2 lit. A pct. 24 din Legea nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, care este disponibil ÅŸi accesibil acestora;
b) în mod clar ÅŸi exact;
c) în limba română sau în oricare altă limbă cu care părÅ£ile au fost de acord.

CAPITOLUL IV
Alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractual de asigurare

Art. 10. - (1) Contractul de asigurare va cuprinde, pe lângă elemente prevăzute la art. 10 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările ÅŸi reasigurările în România, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, ÅŸi următoarele elemente:
a) modalitatea şi termenele de plată a indemnizaţiilor de asigurare, a sumelor de răscumpărare şi a sumelor asigurate;
b) excluderile din asigurare;
c) informaÅ£ii privind orice drepturi pe care le pot avea părÅ£ile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral, inclusiv orice penalităţi impuse de contract în astfel de cazuri;
d) informaÅ£ii despre situaÅ£iile în care valoarea de răscumpărare a poliÅ£ei este 0.
(2) În cazul contractelor de asigurare de grup, asigurătorul este obligat să transmită persoanei eligibile preluate în asigurare documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) ÅŸi să elibereze acesteia certificatul de asigurare prevăzut de art. 11 din Legea nr. 136/1995, cu modificările si completările ulterioare.
(3) Asigurătorul îÅŸi asuma răspunderea pentru toate poliÅ£ele în care nu s-a făcut evaluarea riscului potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 136/1995, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, înainte de cuprinderea în asigurare, inclusiv în cazul asigurărilor de grup în care persoana eligibilă a fost cuprinsă în asigurare, fără evaluarea stării de sănătate.
(4) Clauzele contractuale din poliÅ£a de asigurare ÅŸi din certificatul de asigurare, care sunt mai restrictive decât cele din documentele prevăzute la art. 1 alin. (3), nu sunt opozabile asiguratului/contractantului asigurării/persoanei eligibile preluate în asigurare.
Art. 11. - Nerespectarea în orice mod a dispoziÅ£iilor prezentelor norme se sancÅ£ionează de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în condiÅ£iile ÅŸi potrivit prevederilor art. 8 ÅŸi 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările ÅŸi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 691 alin. 2 din Legea nr. 136/1995, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

TOTUL DESPRE ASIGURARILE DE VIATA

Pe scurt, asigurarile de viata sunt produse financiare oferite de catre companii specializate care ofera, de la caz...

DE CE AM NEVOIE DE O ASIGURARE?

In general companiile de asigurari pun la dispozitia clientilor o multitudine de motive pentru a incheia o polita....

RISCURI ACOPERITE

Principalul risc acoperit de o asigurare de viata este decesul. Cu toate acestea, asigurarile de viata pot...

CE POLITA MI SE POTRIVESTE?

In primul rand trebuie sa decizi daca doresti o asigurare care sa ofere numai protectie (deci fara componenta...

CUM INCHEI O ASIGURARE?

Recomandam parcurgerea urmatorilor pasi: 1. Alegerea unei companii de asigurare sau a unui broker de asigurare...

TIPURI DE PRODUSE

Functie de combinatia de riscuri acoperite si beneficii, exista o larga varietate de produse de asigurare de...

Top stiri Asigurari de Viata